2024 YILI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

2024 YILI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI

Ön Yeterlik başvurusu alınacaktır.

Ön yeterliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  

1-İdarenin:

            1.1.Adı:Kapadokya Alan Başkanlığı

       1.2.Adresi:Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 Kat:2 Merkez/NEVŞEHİR

       1.3.Telefon numarası ve e-posta adresi: (0384) 502 30 00 / kapadokya@ktb.gov.tr

       1.4.Ön Yeterlik başvurusu ilanın görülebileceği internet adresi:

www.kapadokyaalan.ktb.gov.tr / www.ktb.gov.tr

2-Ön Yeterlik başvurusu konusu işin:                  

            2.1.Niteliği ve türü: Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22 nci maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje İşlerinin Tümü, Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Danışmanlık, İmar Planı Hizmet Alımı İşleri, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Uygulama İşlerinin Tümü, Peyzaj Yapım İşi, Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Aydınlatma Yapım İşi ve Mal Alımı İşi” Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine ilişkin işler dışında kalan “Organizasyon Uygulama ve Danışmalık Hizmet Alımı” işlerinde.

            2.2.Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

3-Ön Yeterlik başvurusunun:

            3.1.Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

            3.2.Son başvuru tarihi: 29.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar.

4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

2023 YILINDA ÖN YETERLİK ALAN İSTEKLİLERİN DE, BU İLAN ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNE YENİDEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP İSTENEN TÜM BELGELERİN EKSİKSİZ TAMAMLANMASI ZORUNLUDUR.

            4.1.Ön yeterlik değerlendirmesine müracaat şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1.Ön yeterlik değerlendirmesi ekleri listesini de içeren başvuru mektubu. (Örnek Başvuru Mektubu formatı için bkz. EK-1) 

            4.1.2.Başvurmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

            4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            4.1.3.Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.4.Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığında iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre 4.1.2 ve 4.1.3 bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

            4.1.5.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            4.1.5.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

            4.1.6.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            4.1.6.1.İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatında yer alan düzenleme esaslarına uygun olarak, eksiksiz sunulacaktır. Standart formlara uygun olmayan belgeler (Sayı, tarih, mühür, imza vb. hususları eksik bulunan, ayrıca belge tutarlarının net olarak belirtilmediği) değerlendirmeye alınmayacaktır.

            4.1.6.2.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

            4.1.6.3.Mühendislik veya mimarlık bölüm ya da bölümleri diplomaları ön yeterlik değerlendirmesinde İş deneyim belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

            4.1.6.4.İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kaydedilmedikleri müddetçe (Aydınlatma yapım işleri hariç) ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

            4.1.6.5.İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge” hükümleri dikkate alınacaktır.

            4.1.6.6.Birden fazla iş deneyim belgesi sunarak birden fazla iş grubunda yer almak üzere başvuruda bulunabilir.

            4.1.7.İş deneyim belgeleri: 

            4.1.7.1. Proje İşlerinde;

            4.1.7.1.2.Halihazır Harita hizmet alımı işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son beş yıldaki 15.07.2005 tarihinde yayınlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” hükümlerine göre ED-50 veya ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli yersel veya fotogrametrik sayısal hâlihazır harita   işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.

            4.1.7.1.3.Jeolojik-Jeoteknik Etüt hizmet alımı işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son beş yıldaki İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya Mikrobölgeleme etüt işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.

            4.1.7.1.4.Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Proje İşlerinin tümü için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son beş yıldaki proje işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır. Sunulan iş deneyim belgesine konu yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararlarının iş deneyim belgesi ekinde yer alması zorunludur. Koruma Bölge Kurulu kararının iş deneyim belgesini birebir tevsik etmesi gerekmekte olup, tevsik etmemesi durumunda ilgili idaresinden ilave tevsik edici evrakların da dosyada yer alması gereklidir.

            4.1.7.1.5.İmar Planı hizmet alımı işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son beş yıldaki koruma amaçlı imar planı işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.Sunulan iş deneyim belgeleri; kamu kurumuna yapılmış olan, tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan taşınmaz kültür varlıkları işine ilişkin sit bütününde yapılmış Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; benzer iş olarak kabul edilebilecek işlerdir. Bu işlere ilişkin; İlgili idarelerce onaylanmış standart formlara uygun İş Deneyim Belgeleri ile birlikte, tamamlanmış işlere ilişkin, plan onamaya yetkili idare(ler) kararların (Meclis kararı, Encümen kararı, İl İdare Kurulu Kararı, İl Genel Meclis kararı vb.) ve Koruma amaçlı imar planı işine ait Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kurul kararı ile birlikte sunulması zorunludur. Gerçek kişilerin ve/veya Tüzel kişiliklerin [Tüzel Kişiliklerde, şirket hisselerinden %51 hissesine sahip ortağın) Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısının, 11.07.2020 gün ve 31182 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘’Kapadokya Alan Planları Yapımı Ve Yürürlüğüne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ gereği en az «C» grubunda olması ve bu grupta olduğunu belgelemesi [Yeterlik belgesini (karnesini) sunması] zorunludur.

            4.1.8.1.Uygulama İşlerinde;

            4.1.8.2.Peyzaj yapım işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son on beş yıldaki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin” de yer alan (A-XVIII). Grup: Saha İşleri'ne ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.

            4.1.8.3.Çevre Düzenlemesi yapım işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son on beş yıldaki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin” de yer alan B1 Grubu İşler Ve/Veya B1 Grubu İşler İçerisinde Yer Alan Çevre Düzenleme İşleri’ne ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.

            4.1.8.4.Aydınlatma yapım işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son on beş yıldaki yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan (D-V). Grup: Aydınlatma İşleri'ne ait en az bir adet iş deneyim belgesi veya yüklenici veya alt yüklenici olarak kamu kurumlarına yapılmış olan aydınlatma işlerine dair kanıtlayıcı belge sunacaklardır.

            4.1.8.5.Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Uygulama İşlerinin tümü için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen son on beş yıldaki uygulama işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.Sunulan iş deneyim belgesine konu yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararlarının iş deneyim belgesi ekinde yer alması zorunludur. Koruma Bölge Kurulu kararının iş deneyim belgesini birebir tevsik etmesi gerekmekte olup, tevsik etmemesi durumunda ilgili idaresinden ilave tevsik edici evrakların da dosyada yer alması gereklidir.

            4.1.8.6.Danışmanlık işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar; tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/I,  B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak veya tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/I,  B/II ve B/II grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüt, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak. Yukarıda yer alan 1 ve 2. maddelerinden herhangi birisini yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.

            4.1.9.1.Mal Alımı İşlerinde;

            4.1.9.2.Mal Alımı işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar; son beş yıldaki işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır. 

            4.1.10.1.Organizasyon Uygulama ve Danışmalık Hizmet Alımı İşlerinde;

            4.1.10.2.Organizasyon Uygulama ve Danışmalık Hizmet Alımı işleri için ön yeterlik değerlendirmesine başvuru yapacak adaylar; Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri, Danışma Yönetim ve İşletim Hizmet Alım Giderleri, Kültür Sanat İşleri, Etkinlik Konser, Festival ve Benzeri İşler, Sempozyum, Konaklama İşleri alanlarına ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır.

5- Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımlar belgelendirilerek sunulacaktır.

6- Ön yeterlik başvurusu, son başvuru tarihi ve saatine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı İdari Binası Merkez/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Başvuruda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekmektedir.

8-Adayların yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya son başvuru tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini vermeleri zorunludur. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Ayrıca üzerinde soğuk mühür bulunan belgelerin noterce veya idarece onaylanmış örneklerinin sunulması durumunda, bu suretlerinde “aslında soğuk mühür vardır” veya benzer bir ibarenin bulunması zorunlu olup, söz konusu ibare yer almayan suretler kabul edilmeyecektir.

9-Ön yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

10-Başvuru mektubu ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri ‘plastik telli dosya’ içine; bu dosya da bir zarfa veya pakete konulacaktır. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, faksı, başvurunun üzerine “KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU” ve İdarenin açık adresi yazılacaktır. Bu hususların açık olarak belirtilmediği zarflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11-Başvuru sahiplerinin ön yeterlik değerlendirmesi için sunulması istenen belgeler dışında broşür, katalog, firma tanıtım belgeleri vb. sunmak istemeleri durumunda, belgelerin yalnızca dijital ortamda CD-DVD şeklinde hazırlanarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

12-Konsorsiyum olarak ön yeterliğe başvurulamaz.

13-Yukarıdaki belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmemiş veya eksik olarak sunulmuş başvurular sorgulama yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesinde Başkanlık serbesttir. Ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15-Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara ilişkin listelerin Resmi Gazete‘de yayımlanması ile tüm isteklilere tebligat yapılmış sayılır. Yeterli görülmeyen isteklilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır.  Listelerin Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde Kapadokya Alan Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçelerle itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz başvurularında herhangi bir ilave bilgi ve belge sunulamayacak, yalnızca dosyaların yeniden değerlendirilmesi talep edilebilecektir.

16- Değerlendirme sonrası oluşturulacak listeler Resmî Gazetede yayımlandığında, 25.02.2023 tarih 32115 sayılı Resmî Gazete ve 25.07.2023 tarih 32259 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ön yeterlik listeleri yürürlükten kalkacaktır.

Ek 1    : Örnek Başvuru Mektubu.

Ek 2    : Ortaklık Durum Belgesi.

Eklere www.kapadokyaalan.ktb.gov.tr / www.ktb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.

                                                                   

                                                    

İLAN OLUNUR