ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere, 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav ile 2 Büro Görevlisi ve 2 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri olmak üzere engelli statüsünde toplam 4 personel alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 20.04.2022- 25.04.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, sözlü sınavın yeri ve tarihi https://catab.ktb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak

b) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

d) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

f) Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

A-BÜRO GÖREVLİSİ

Büro Görevlisi pozisyonunda 2 (iki) sürekli işçi alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

  1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Güvenlik, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Adalet, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümlerinden mezun olmak,
  2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının EKPSS - P2 puan türünden müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday arasına girmek.

    B- BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ

    Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri pozisyonunda 2 (iki) sürekli işçi alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

  3. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının EKPSS - P2 puan türünden müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday arasına girmek.