Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Duyurusu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde; hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Genel Müdürlüğümüz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 11/03/2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar yer almıştır. Buna göre, anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin, görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK-1) derecesi, unvanı, adedi ve birimi belirtilen Şef kadroları için Ankara'da görevde yükselme sınavı yapılması, Genel Müdürlük Makamının 21/05/2021 tarihli ve 35238 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu sınava katılmak isteyenlerde, ekte (EK-1) belirtilen şartlar aranacaktır. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanan personel de sınava katılabilir. Aday memur statüsünde olanlar ile Genel Müdürlük personeli olmayanlar başvuru yapamazlar. Yazılı sınavın konu başlıkları ekte (EK-2) belirtilmiş olup, sınavın yapılacağı yer ile tarihi, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan http://www.devtiyatro.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Sınava katılmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan personel, görev yeri belirtmeksizin sadece bir kadro için sınava girmek istedikleri Şef kadrosunun derecesini açık şekilde yazarak ekteki dilekçe (EK-3) ve başvuru formu (EK-4) ile birlikte başvurularını bağlı oldukları Birimlere yapacaklardır.

Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen tüm personel, Genel Müdürlük tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme yazılı sınavına alınacaktır.

Görevde yükselme yazılı sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir. Başvuranlardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü sınavı ise;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

Buna göre; atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaklardır. Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK-1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğün takdirindedir.

Adaylar tarafından doldurulan başvuru formunda, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Genel Müdürlüğü yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve bu husus tutanakla belirlenecek olup, ayrıca bu kişiler hakkında da kanuni işlem yapılacaktır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenecektir.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

(EK 1) Boş Kadro ve Nitelikleri için tıklayınız.

(Ek 2) Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları için tıklayınız.

(Ek 3) Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

(Ek 4) Başvuru Formu için tıklayınız.