Bibliyografya

ACIPAYAMLI, Orhan. Türkiye'de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnografik Etüdü. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1961.

AÇA, Mehmet. Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği. Konya: Kömen Yayınları, 2002.

ALBAYRAK, Nurettin. Ansiklopedik HalkEdebiyatı Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Leyla ile Mecnun Yayıncılık, 2004.

ALPTEKİN, Ali Berat. Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.

ALPTEKİN, Ali Berat. Taşeli Masalları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.

ALYILMAZ, Cengiz.Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu. Ankara: Kurmay Yayınları, 2005.

AND, Metin. 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınları, 1970.

AND, Metin. Geleneksel Türk Tiyatrosu: Kukla, Karagöz, Ortaoyunu. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1969.

AND, Metin. Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982.

AND, Metin. Oyun ve Bügü : Türk Kültüründe Oyun Kavramı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1974.

AND, Metin. Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.

ARAT, Reşit Rahmeti. Eski Türk Şiiri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1991.

ARAT, Reşit Rahmeti. Kutadgu Bilig I (Metin). Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2007.

ARSEVEN, Veysel. Açıklamalı Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası. İstanbul: Milli Folklor Enstitüsü, 1969

ARTUN, Erman. Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı. İstanbul: Kitabevi, 2008.

ARTUN, Erman. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.

ARTUN, Erman. Türk Halk Edebiyatına Giriş. İstanbul: Kitabevi, 2004.

BALİ, Muhan. Ercişli Emrah İle Selvi Han Hikayesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikayeciliği Bakımından Önemi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1973.

BALİ, Muhan.Ağıtlar. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997.

BAYAT, Fuzuli.Mitolojiye Giriş. Çorum : Karam Yayınları, 2005.

BAYAT, Fuzuli. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006.

BAYAT, Fuzuli. Türk Mitolojik Sistemi I-II. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007.

BAYKARA, Tuncer. TürkAdının Anlamı. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1998.

BERKES, Niyazi. 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi: Osmanlı Ekonomik Tarihinin Temelleri. İstanbul: Gerçek Yayınları, 1969.

BEYDİLLİ, Celal. TürkMitolojisi Ansiklopedik Sözlük. Çev. Eren Ercan. Ankara: Yurt Kitap Yayın, 2005.

BORATAV, Pertev Naili. Zaman Zaman İçinde: Tekerlemeler, Masallar. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1958.

BORATAV, Pertev Naili. Az Gittik Uz Gittik. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1969.

BORATAV, Pertev Naili. 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları, 1973.

BORATAV, Pertev Naili. Köroğlu Destanı. İstanbul: Adam Yayınları, 1984.

BORATAV, PertevNaili. Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. İstanbul: Adam Yayınları, 1988.

BORATAV, Pertev Naili. 100 Soruda Türk HalkEdebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınları, 1992

CAFEROĞLU, Ahmet. Türk Dili Tarihi.İstanbul : Enderun Kitabevi, 1984.

CAFEROĞLU, Ahmet. Kaşgarlı Mahmut. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.

ÇORUHLU, Yaşar.TürkMitolojisinin ABC’si. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1999.

DUYMAZ, Ali. Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001.

DUYMAZ, Ali. İrfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler. Ankara: Akçağ Yay., 2002.

EKİCİ, Metin. Dede Korkut Hikayeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikayeleri. Ankara: AKMB Yay., 1995.

EKİCİ, Metin. Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2004.

EKİCİ, Metin. Türk Dünyasında Köroğlu (İnceleme Metinler). Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

ELÇİN, Şükrü. HalkEdebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.

ERCİLASUN, Ahmet Bican. Bugünkü Türk Alfabeleri I: Kerkük, Azerbaycan ve Doğu Türkçesinden Karşılaştırmalı Örnekler. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1977.

ERCİLASUN, Ahmet Bican. Bugünkü Türk Alfabeleri II: Alfabeler ve Türkiye Türkçesinden Karşılaştırmalı Örnekler. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1977.

ERGİN, Muharrem.Dede Korkut Kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1989.

ERGİN, Muharrem.Türk Dil Bilgisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1962.

ERGİN, Muharrem.Dede Korkut Kitabı: İndex, Gramer. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1963.

ERGİN, Muharrem.Orhun Abideleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1970.

ERGUN, Metin, MehmetAça. Tıva Kahramanlık Destanları I. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

ERGUN, Metin, MehmetAça. Tıva Kahramanlık Destanları II. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005.

ESİN, Emel. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1978.

ESİN, Emel. Türk Kültür Tarihi İç Asya’daki Erken Safhalar. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1985.

ESİN, Emel. Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001.

ESİN, Emel. Orta Asya’dan Osmanlı’ya TürkSanatında İkonografik Motifler. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004.

ESİN, Emel. Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006.

GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. Ülkelerde Kopuz ve TezeneliSazlarımız. Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, 1975.

GLASSİE, Henry. Günümüzde Geleneksel TürkSanatı. Ter. Süha Oğuzertem. İstanbul: Pan Yayıncılık ; Indiana University, 1993.

GÖKALP, Ziya.Türk Töresi. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1339.

GÖKALP, Ziya.Türk Medeniyeti Tarihi. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1341.

GÖKALP, Ziya.Türk Uygarlığı Tarihi. Haz. Yusuf Çotuksöken. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yay., 1991.

GÖKALP, Ziya. Türkçülüğün Esasları. Ankara : Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1339.

GÖKALP, Ziya.Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Haz. İbrahim Kutluk. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1976.

GÖKYAY, OrhanŞaik.Devlet Konservatuarı Tarihçesi. Ankara: Maarif Vekaleti, 1941.

GÖKYAY, OrhanŞaik.Dede Korkut Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1969.

GÜLENSOY, Tuncer.Orhun'dan Anadoluya Türk Damgaları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., 1989.

GÜNAY, Umay. Elazığ Masalları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1975.

GÜNAY, Umay. Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1986.

GÜNAY, Umay. Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.

GÜNAY,UmayTürk Kültürüne Eleştiri. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.

GÜVEMLİ, Zahir. Resim Sanatı ve Türk Resmi. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat, 1987.

GÜVEN, Özbay. TürklerdeSpor Kültürü. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1992.

İNAN, Abdülkadir.Tarihte ve Bugün Şamanizm: Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1954.

İNAN, Abdülkadir.Eski Türk Dini Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1976.

İNAN, Abdülkadir.Makaleler ve İncelemeler. Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1991.

İNAN, Abdülkadir.Manas Destanı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1992.

KAFESOĞLU, İbrahim.Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1953.

KAFESOĞLU, İbrahim.Türkler ve Medeniyet. İstanbul: İstanbul Yayınları, 1957.

KAFESOĞLU, İbrahim.Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah. Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yay., 1973.

KAFESOĞLU, İbrahim.Eski Türk Dini. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1980.

KAFESOĞLU, İbrahim.Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1980.

KAFESOĞLU, İbrahim.Harezmşahlar Devleti Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1984.

KAFESOĞLU, İbrahim.Selçuklu Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1992.

KAFESOĞLU, İbrahim.Türk-İslam Sentezi. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999.

KALAFAT, Yaşar. Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1990.

KALAFAT, Yaşar.İslamiyet ve Türk Halk İnançları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1996.

KALAFAT, Yaşar. Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm, Şamanizm: Sosyal Antropoloji Araştırmaları. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2004.

KAYA, Doğan. Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları, 2007.

KAYNAR, Ümit. Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği. İstanbul: Ege Yayınları, 1996.

KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad. Nasrettin Hoca. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad. Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yay., 2004.

KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad.Türk Tarih-i Dinisi. Ankara: Akçağ Yay., 2005.

KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yay., 2009.

Köroğlu Destanı. Der. Mehmet Kaplan, MuhanBali, Mehmet Akalın. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 1973.

KUBAN, Doğan. 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınları, 1988.

KUBAN, Doğan. Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları.  Haz. Selmin Kangal. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.

KUNOS, Ignacz.Türk Halk Edebiyatı. Haz. TuncerGülensoy. İstanbul: Tercüman Gazetesi Yay., 1978.

KÜÇÜKERMAN, Önder. Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler. Ankara: Türkiye İş Bankası, 1985.

MAHMUD, Kâşgarlı. Divanü Lûgat-it-Türk I-II-III-IV. Ankara:  Türk Dili Kurumu Yay., 2006.

OĞUZ, M. Öcal. Halk Şiirinde Tür Şekil ve Makam. Ankara : Akçağ Yayınları, 2001.

OĞUZ, M. Öcal. Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi. Ankara: Akçağ Yay., 2002.

OĞUZ, M. Öcal. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009.

ÖGEL, Bahaeddin. Erzurum Anıtlarında Eski Altay-Türk Sanatlarının İzleri. Erzurum: Erzurum Halkevi Yay., 1947.

ÖGEL, Bahaeddin. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1971.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş II: Türklerde Ziraat Kültürü. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş III: Türklerde Ev Kültürü. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş IV: Türklerde Yemek Kültürü. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş V: Türklerde Giyecek ve Süslenme. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978.

ÖGEL, Bahaeddin. Büyük Hun İmparatorluğu TarihiI-II. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1981.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş I: Türklerde Köy ve Şehir Hayatı. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1984.

ÖGEL, Bahaeddin. İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi: Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988.

ÖGEL, Bahaeddin. Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar). /Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 2003.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş VI: Türklerde Tuğ Ve Bayrak. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.

ÖGEL, Bahattin.TürkKültürTarihineGiriş VII: Türklerde Ordu, Ordugah Ve Otağ. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş VIII: Türklerde Devlet Ve Ordu Mehteri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.

ÖGEL, Bahattin. TürkKültürTarihineGiriş IX: Türk Halk Musikisi Aletleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.

ÖRNEK, Sedat Veyis. Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1966.

ÖRNEK, Sedat Veyis. Anadolu Folklorunda Ölüm. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1971.

ÖRNEK, Sedat Veyis. Türk Halkbilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995.

ÖZBEK, Mehmet. Türk Halk Müziği El Kitabı: Terimler Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1998.

ÖZDEMİR, Nebi. Türk Çocuk Oyunları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.

REICHL, Karl. Türk Boylarının Destanları (Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı). Çev. MetinEkici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2002.

RENDA, Günsel. Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1977.

SAKAOĞLU, Saim, Ali Duymaz. İslamiyet Öncesi Türk Destanları (İncelemeler Metinler).İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2002.

SAKAOĞLU, Saim. Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi Ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu. Ankara: Milli Folklor Araştırma Dairesi, 1980.

SAKAOĞLU, Saim. Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1992.

SAKAOĞLU, Saim. Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.

SALGAR, M. Fatih. 50 TürkMüziği Bestekarı. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2005.

SARI, Ayhan. Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgıları Her Yönleriyle Ud, Tanbur, Kanun, Kemençe, Ney, Kudüm. Çanakkale: [y.y.], 1985.

SÖNMEZ, Zeki. Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı. Ankara: Türkiye İş Bankası, 1988.

TEKİN, Talât. Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010.

TURAN, Osman.On İki Hayvanlı Türk Takvimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., 1941.

TURAN, Osman.Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1958.

TURAN, Osman.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Milli İslamî ve İnsani Esasları. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1969.

TURAN, Osman.Selçuklular ve İslamiyet. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1971.

TURAN, Osman.Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1973.

TURAN, Osman.Türkler Anadolu’da. İstanbul: Hareket Yayınları, 1973.

TURAN, Osman.Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. İstanbul: Dergah Yayınları, 1980.

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi. Ed. M. ÖcalOğuz. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2004.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ed. M. ÖcalOğuz. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2006.

TÜRKMEN, Fikret. Aşık Garip Hikayesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. Ankara: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay., 1974.

TÜRKMEN, Fikret. Tahir ile Zühre. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1983.

TÜRKMEN, Fikret. Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri. İzmir: Akademi Kitabevi, 1992.

URAZ, Murat. Türk Mitolojisi. İstanbul: Mitologya Yayınları, 1992.

YILDIRIM, Dursun. Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Ankara: Akçağ Yay., 1999.

YILDIZ, Doğan. Çağlarboyu Türkler’de Spor. İstanbul: Telebasım Yayıncılık- Reklamcılık Ltd. Şti., 2002.

YÜCEL, Erdem. İslam Öncesi TürkSanatı. Haz. Nezih Başgelen. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000.