Font -  Font +

Publications of 2000

Presidency of the Publication Department

Publications of 2000

XX. Yüzyıl Polonya Edebiyatı Çeviri Seçkisi
(Selections From the Translation of 20th Century Polish Literature)
Ağalık Belası
(The Trouble of the Agha Concept)
Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamit Devrinde Ermeni Olayları
(
Armenian Incidents During the Reign of Abdülhamit the Second İn Accordance to German Resources)
Ankara'nın Taşına Bak
(Look at The Stones of Ankara)
Arvişlerdeki Plan ve Çizimler Işığında Osmanlı İmar Sistemi
The Ottoman Construction System in Accordance To the Plans and Drawings İn the Archives
Aşktır En Yüce Makam (Şiirler)
(Love is the Highest Position ( Poems ))
Atatürk
(Atatürk)
Ateş Kanatlı Kuşlar (Çocuk Filmi Senaryosu)
(Birds with Wings of Fire ( Childrens Film Scenario ))
Baburname; Babur'un Hatıratı (3. Baskı)
(Baburname: Babur' s Reminiscence ( third edition ))
Balkan Türklüğü
(Balkan Turkishness)
Başı Bulutlu Uçurtma
(Dreamy Kite)
Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi: Özbek Edebiyatı (14. 15. ve 16. Ciltler)
(Anthology of Turkish Literature Apart From Turkey, From İt' s Origins till Today: Uzbek Literature (14th,15th,16th volumes)
Batı ve Şark Meselesi
(
The West and the Eastern Problem)
Becerikli Helen
(Skillful Helen)
Benim Küçük Dostlarım (2. Baskı)
(My Little Friends ( second edition ))
Bin Yılın Yüz Şairi : Azerbaycan Şiir Anotolojisi
(One Hundred Poets From A Thousand Years: Anthology of Azerbaijani Poetry)
Bir Devrin Romanı
(The Novel of a Period)
Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji : Tarih Öncesi Çağlardan Persler'e Kadar Anadolu
(Archaeology, A Science of Human and Civilisation: Anatolia From Prehistory Untill the Persians)
Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecid Sivasi
(A Turkish Sofi Abdülmecid Sivasi)
Buhara'da Cedidcilik
(Novelty in Buhara)
Cavitname (2. Baskı)
(Cavidname ( second edition))
Cehennemde Üç Ay
(Three Months in Hell)
Cenupta Türkmen Oymakları (2Cilt) (3. Baskı)
(Turkoman Tribes in Cenup (2Volumes)( third edition))
Cepheden Cepheye Esaretten Esarete

Cıvıltı
(Chirping)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Faaliyetleri
(The Hisar Society and Their Activities During The Republican Period of Turkish Literature)
Cumhuriyet Şiirimizin Korkusuz ve Coşkulu Şairi
(The Fearless and Exuberant Poet of our Republican Poetry)
Çağdaş Alman Edebiyatından Kısa Hikayeler

Short Stories from German Literature
Çağdaş İspanyol Edebiyatı Öykü Seçkisi
(Selection of Stories From Modern Spanish Literature)
Çağdaş Macar Edebiyatı Öykü Seçkisi
Selection of Stories from Modern Magyar Literature
Çeviri Bahçesinde Beş Dilli Kuş
(A Bird with Five Languages in the Garden of Translation)
Çıngırak
(Rattle)
Çocuklara Karagöz-Hacivat Söyleşmeleri
(Conversations of Hacivat and Karagöz for Children)
Dağ Yolu I. II. (2. Baskı)
(Mountain Road 1. 2. ( second edition))
Dede Korkut Hikayeleri (3. Baskı)
(Dede Korkut Stories ( third edition))
Dede Korkut Deli Dumrul - Uruz
(Dede Korkut Crazy Dumrul - Uruz)
Dede Korkut: Kanturalı Boğaç Han
(Dede Korkut: Kanturalı Boğaç Han)
Derin Derenin Atları
(Horses of the Deep Stream)
Devlet Adamlarına Öğütler (4. Baskı)
(Advice to Statesmen ( fourth edition ))
Devlet Sanatçısı Alaattin Yavaşça Besteleri I
(State Artist Alaattin Yavaşça Compositions 1)
Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler
(Selections from Divan-ı Hikmet)
Divan-ı Kebir (7 Cilt)
(Divan-ı Kebir (7 Volumes))
Divan-ı Kebir (İngilizce: 10.11.12.ve 13.cilter)
(Divan-ı Kebir (English:10th,11th,12th, 13th Volumes))
Diyorlar ki
(They Say)
Ebekaya
(Ebekaya)
Ecel'i Kaza
(Accidental Death)
Eğitim ve Siyasette Hasan Ali Yücel
(Hasan Ali Yücel on Education and Politics)
En Güzel Türkmen Masalları
(The Best Turcoman Stories)
Erenlerin Bağından
(From the Vineyard of the Saints)
Fihi Ma-Fih ve Mecalis-i Seba'dan Seçmeler
(Selections From Fihi Ma-Fih and Mecalis-i Seba)
Gagauz Ressam Mete Savaşan (Dimitri Savastin)
(Gagauz Artist Mete Savaşan ( Dimitri Savastin ))
Geceleri Akvaryumda Uyuyorum
(I Sleep in an Aquarium at Nights)
Gençlik Yargılıyor
(The Youth is Judging)
Gezerek Gördüklerim
(Things I Saw as I Travelled)
Gülle
(Cannon Ball)
Gülşehri ve Felekname
(Gülşehri and Felekname)
Güzeldi O Günler
(The Good Old Days)
Güneşin Gözlükleri
Harşit İsimsizleri
(The Nameless of Harşit)
Hayvan Dostlarımız
(Our Animal Friends)
Hüseyn-i Baykara Divanı'ndan Seçmeler
(Selections from Hüseyin Baykara' s Collection of Poetry)
İbn-i Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler
(Selections from the İbn-i Batuta Book of Travels)
İhtiyar Bir Kedi
(An Old Cat)
İngiliz Kemal
(English Kemal)
İskendername'den Seçmeler
(Selections From İskendername)
İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi, Kişiliği
(İsmet İnönü: His Life, Period, Personality)
İstanbul'dan Orta Asya'ya Seyahat
(A Journey From İstanbul To Central Asia)

İstanbul'un Ortası
(The Middle of İstanbul )
İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı?
(How the Turkish National Anthem was Written)
İsviçre - Alman Edebiyatı
İtalyan Edebiyatı Üzerine
(On Italian Literature)

İtalyan Şiiri Antolojisi
(Anthology of Italian Poetry)

İzmir Fikir ve Sanat Adamları
(Intellectuals and Artists of Smyrna)

J'en ai use des fers en ton absence
(J' en ai use des fers Enton Absence)

Jean Paul Satre'ın Özgürlüğün Yolları'nda Anlatı Kişiliği ve Toplumsal Özne Olarak Birey
(Jean Paul Sartre' s, Narrative Personality On The Roads of Freedom And Individuals as Social Subjects)

Kadı Burhaneddin Divanı'ndan Seçmeler
(Selections From the Collection of the Works Of Kadı Burhaneddin)

Kadınlar Gülmemeli
(Women Shouldn' t Laugh)

Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil'in Hatıraları (M. Tahir El-Karahi'nin Savaş Günlüğü)
(Memoirs of the Caucasus Combatant Şeyh Şamil ( War Diary of M. Tahir El-Karahi))

Kardeş Kanı
(Brothers and Sisters Blood)

Katıldığım Dört Savaş ve Yaşam Öyküm
(The Four Wars I Attended and the Story of my Life)

Kemal Paşazade'nin Felsefi ve Kelami Görüşleri
(Kemal Paşazade' s Philosophical Thoughts and Thoughts on the Scholastic Theology of Islam)

Kınalı Güvercin
(The Pigeon With Henna)

Kırmızı Sokağın Suzanı
(Suzan of The Red Street)

Kısas-ı Enbiya (6 Cilt)
(Retaliation of Prophets)

Kibele
(Kibele)

Kosova Cehennemindeki Çiçek
(The Flower in the Hell of Kosovo)

Köşetaşı
(The Cornerstone)

Köylüler
(Villagers)

Kuruyduk Yaş Olduk (Destan Şiir)
(We Were Dry We Became Damp (epic poem))

Kutadgu Bilig
(Kutadgu Bilig)

Küçük Motl
(Little Motl)

Kültür Anıları
(Culture Fan)

Kültür Bakanlığı Yayın Kataloğu 1952-1999
(Publication Catalogue Of the Ministry of Culture 1952-1999)

Leyla ve Mecnun Romanı
Maarifimiz ve Servet-i İlmiyyemiz
(Our Education System and Our Wealth: Science)

Manzume-i Sivastopol
(Poems of Sivastopol)

Masalımsı Dünya
(Story-like World)

Martıya Mektuplar
Mecmua-i Saz-ı Söz
(Magazine of Saz-ı Söz)

Mesnevi ve Şerhi (6 Cilt)
(The Explanatin of Mesnevi (6 Volues))

Mevlana İnternet'te
(Mevlana on The Internet)

Mirza Fethali Ahundof (Sanatı-Yaşamı-Oyunları)
(Mirza Fethali Ahundof (Art-Life-Plays))

Modell der Melancholie
(Modell der Melancholie)

Mühür
(Seal)

Nasıl Anlatsam Bilmem ki
(I don' t Know How I Should Tell)

Niğde'deki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler
(The Mosques and Small Mosques with Wooden Ceilings in Niğde)

Odamdaki Konuk
(The Guest in my Room)

Okuma Saati
(Reading Hour
)
Onuncu Asr-ı Hicri'de İstanbul Hayatı
(İstanbul Life in the Tenth Century of the Holy Immigration)

Ormanda Şenlik
(Merriment in the Forest)

Ormanın Hayaletleri
(Ghosts of the Forest)

Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı-I Van
(Architecture of the Lake of Van During and After the Middle Ages -1 Van)

Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı
(Crimean Literature During Ottoman Times)

Osmanlı Hakimiyetinde Kefe
(Kefe Under Ottoman Rule)

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul'undan Kuşevleri
(Birdcages from the Ottoman Empire Period’s Istanbul)

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
(Ottoman History Writers and their Works)

Osmanlı'dan Günümüze Oyalar
(Oya Culture Since Ottomans)

Ova "Uyandırılan Çocuk"
(Plain Awakening Child)

Ölümü Yaşamak
(Living Death)

Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi
(Turkish Literature Language with Examples)

Paragonya
(Paragonya)

Pembe ve Avrupalılar
(Pink and the Europeans)

Pişti
(A Card Game: Pişti)

Promete 1940
(Promete 1940)

Reşat Nuri Güntekin'in Oyun Yazarlığı
(Playwritership of Reşat Nuri Güntekin)

R. N. Güntekin'in Romanlarında Sosyal Tenkit
(Social Criticism in The Novels of Reşat Nuri Güntekin)
Sakyamuni
Saat
Seçme Şiirler
(Selected Poems)

Selam Size Tüm İnsanlar
(Salute to All You Humans)

Sevgili Fransamı'zın Doğudaki Ölümü
(The Death of our Dear France in the East)

Seyahat Tabloları
(Pictures from Journeys)

Sırat Köprüsü
(The Holy Bridge of Judgement)

Sihirli Öpücük
(Magical Kiss)

Sizin İçin
(For You )

Şahi: Hayatı ve Divanı
(Şahi: Life and Collection of Works)

Şahmeran
(Şahmeran )

]23781">Şeytan Örümceği
(Devil Spider)

Taç, Güç ve Suç
(Crown, Power and Crime)

Tagore ve Ateş Böcekleri
(Tagore and the Fireflies)

Tanzimat Dönemi Basınında Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri
(Ideological Movements of The Press During the Reform Period Concerning Politics and The Constitution)

Tarihsel Çevre Koruma Politikaları Ankara
(Policies to Preserve the Historical Environment of Ankara)

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirmesi
(The Lawful Structure And Taxation of Copyright Earnings)

Thomas Mann'ın Lotte Weimar'da ve Büyülü Dağ romanlarındaki Edebi Kişiliği
(The Literary Personality Of Thomas Mann in the Novels Latte Weimar and Magical Mountain)

Tıkır ile Kıpır
(Tıkır and Kıpır)

Tıntın Amca'nın Altınları
(The Gold of Uncle Tıntın)

Topun İçindeki Dev
(The Giant in the Ball)

Toz Duman İçinde
(In Clouds of Dust)

Tren Gelir Hoş Gelir
(The Train Comes and İt is Welcome)

Tuna'dan Batıya
(From Tuna to the West)

Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler
(Various Opinions in Turkish Folk Music)

Türk Halk Oyunları
(Turkish Folk Dance)

Türk Kültür Tarihine Giriş (9 Cilt)
(Introduction to Turkish Cultural History (9 Volumes))

Türk Mutfağından Örnekler
(Examples From Turkish Quisine)

Türk Mutfağından Örnekler (Almanca)
(Examples From Turkish Quisine ( German ))

Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi
(The Origins and Development of Turkish Music)

Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler (Hatai)
(Stlized Flowers in Turkish Decorative Arts)

Türkiye Çingeneleri
(The Gypsies of Turkey)

Türkiye - İtalya İlişkileri
(Turco-Italian Relations)

Türkiye'ye Aşk Mektuplarım
(My Love Letters to Turkey )

Türklerde Yönetim Kültürü: Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Örnekleri
(Turkish Managerial Culture: Uzbekistan, Turkmenistan and Azerbaijan as Examples)

Türkmence
(Turcoman Language)

Türkmenler Arasında
(Between Turkomen )

Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni Bildirileri

Uzay Güzeli
(Space Beauty)

Üç Arkadaş
(Three Friends)

Vatan Dediler
(They Said Motherland)

Vatan Türküsü : İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı
(National Folk Song: The National Anthem and its Meaning )
Yağmur ile Baharın Masalı
(The Story of Rain and Spring)
Yangın
(Fire)

Yaşadığımız ve Yaşananlar
(What we' ve Lived and What' s Being Lived)
Yaşamı Tartan Terazi
(Balance Weighing Life )

Yavuz Sultan Selim
(The Sultan Yavuz Selim)
Yugoslavya Türk Şiiri Antolojisi (Can Gergefi)
(Yugoslavia Turkish Poem Anthology ( Can Gergefi ))

Zulüm Dağları Aşar Çanakkale İçinde
(Tyranny Exceeds Mountain Within Çanakkale )