Font -  Font +

Publications of 2002

Presidency of the Publication Department

Publications of 2002


16.Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar
Luminaries of Sixteenth Century Ottoman Clock and Calendar Construction


III.Selim
Selim III

XIII.- XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri
(Motifs of Religious Beliefs Towards Fütüvvetnames in Anatolia in the Eighteenth and Nineteenth Centuries)

XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri
Culture on the Written Narrations of the Nineteenth Century

XIX.Yüzyıl Fransız Şiiri Üzerine İncelemeler
(Studies on Nineteenth Century French Poetry)

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman Cilt-I
The Popular Novel in Nineteenth Century Turkish Literature, Volume I

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman Cilt-II
The Popular Novel in Nineteenth Century Turkish Literature, Volume II

Ahmet Adnan Saygun’un Keman Yapıtları: Bir Kemancıya Rehber
(Adnan Saygun’s Violin Works: A Guide for Violinists)

Alman Kültür Tarihi’nden Seçme Tarihi ve Yazınsal Ürünlerde Türkler I (Avrupa’da Türk İmgesine Bir Katkı)
Selections from German History and Turks in Literary Works I (A Contribution to the Turkish Image in Europe)

Amma da Aldanmışız
How Far Have We Been Deceived

Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri
Depiction of Planets and Zodiac Constellations in the Art of the Anatolian Seljuks

Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar
(Alawites and Takhtadjies in Anatolia)

Ana Tanrıça Kybele'nin ve Kral Midas'ın ülkesi Phrygia
Phrygia, The Country of the Mother Goddess Cybele and King Midas

Ankara’da Sanata ve Eğitime Adanan Yaşamlar
Lives Devoted to Art and Education in Ankara

Ankara’dan Uçan Kuşlar... Türk ve Dünya Yazınında Ankara
(Birds Flying from Ankara … Ankara in Turkish and World Literature)

Ankara’nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri
(The Names of Ankara’s Historical Districts and their Stories)

Anlamdan Anlatıma Anadilimiz Türkçe
From Meaning to Expression in Our Native Language Turkish

Arka Oda
(The Backroom )

Aşk ve Zafer
Love and Victory

Atasözleri ve Tekerlemeler Üzerine Şarkılar
(Songs about Proverbs and Tongue Twisters)

Atatürk 1: Vatan ve Hürriyet
(Atatürk: The Homeland and Liberty )

Atatürk Bildirileri
(Proclamations of Atatürk)

Atatürk Devrim ve İlkeleri Işığında Eğitim ve Dil
(Education and Language in Light of the Revolutions and Principles of Atatürk )

Avrupa Seyahatnamesi
European Travel Book

Aydınlanma Devrimi ve Köy Enstitüleri
(Enlightenment Reform and Village Institutions )

Azerbaycan'da Yenilikçi Bir Öncü: Celil Mehmetkuluzade, (Hatıralar)
(A Reformist Pioneer in Azerbaijan: Celil Mehmetkuluzade (Memories)

Babam Düştü Beşikten
(My Father Fell From the Cradle )

Bahar Nevruzla Başlar
(Spring Starts with Nevruz )

Baki ve Divanı’ndan Seçmeler
Baki and Selections From His Lyric Poems

Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I
(Turkish Folk Beliefs from the Balkans to the Great Turkistan I)

Bertrand Russell’da Bilim, Felsefe ve Din
(The Science, Philosophy and Religion of Bertrand Russell )

Beslenme Kültürümüz
Culinary Culture

Beyaz Kelebekler
(White Butterflies)

Bir Ateş Yumağı
(Fireball)

Bir Çift Mavi Kanat
A Pair of Blue Wings

Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle Fî’l-İsti’âre’si
Ali Kuşçu as a Linguist and Risâle Fî’l-İsti’âre’si

Bir Kuş Olmak
(To Be a Bird )

Bir Uzun Ölüm
(A Long Death )

Bitkilerle Sağlıklı Yaşam
Healthy Living With Plants
Bu Vatan Kimin
(Who Does This Nation Belong to?)

Buğday Tanesi
(A Grain of Wheat)

Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler
Anthology of Bulgarian Turkish Children’s Literature

Bulgaristan’daki Türkler
Turks in Bulgaria

Cengiz Aytmatov'un Bütün Eserlerinde Tabiat
(Nature Through the Works of Cengiz Aytmatov)

Cumhuriyet Dönemi Denemeler Seçkisi
Anthology of Essays from the Republican Period

Cumhuriyet ve Küreselleşme
(The Republic and Globalisation )

Cumhuriyet ya da Demokrasi
(Republic or Democracy)

Çağdaş Rus Öykü Seçkisi
Anthology of Contemporary Russian Stories

Çizgiyle 40. Yıl
(Forty Years in Drawing )

Çocuk Oyunları (Arılar ve Sinekler, Kutsal Taş)
Children’s Plays (“The Bees and Flies” and “The Holy Stone”)

Divânçe-i İlahiyât
(Divançe- İlahiyat )

Divan-ı Kebir (İngilizce) Cilt 17
(Divan- Kebir (English) Volume XVII )

Divan-ı Kebir (İngilizce) Cilt 18
(Divan- Kebir (English) Volume XVIII )

Divan-ı Kebir (İngilizce) Cilt 19
(Divan- Kebir (English) Volume XIX )

Divan-ı Kebir (İngilizce) Cilt 20
(Divan- Kebir (English) Volume XX )

Doğuya Seyahat
(Travel to the East )

Doruk Hırsı
(Desire for the Top)

Düşünce ve Edebiyatımızda Yurt ve Dünya Dergisi
Home and World Magazine on Our Thoughts and Literature

Ebü’l-Feth Şehristânî ve Mezheplerin Tetkikinde Usûl
(Ebü’l-Feth Şehristânî and Methods Under the Study of Sects)

Edebiyat ve Medya Kitaptan Ekrana Edebiyat
(Literature and Media – Literature from Books to Television)

Eğitim ve Toplumsal Sorunlar Üzerine Konferanslar
(Conferences on Education and Sociological Problems )

Elma Kurdu Tombul Tırtık
(Apple Worm Plump Tırtık )

Ercümend Behzad Lav (Hayatı-Sanatı- Eserleri)
(Ercümend Behzad Lav (His Life, Art and Works) )

Eski Türk Damgaları ve Göktürk Harflerinin Dokumalarımızdaki İzleri
Old Turkish Stamps and Traces of Göktürk Letters in Our Weaving

Ezgi’nin Resimleri
(Pictures of Ezgi )

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirlerinde Çocuk Teması
(Children’s Themes in the Poems of Fazıl Hüsnü Dağlarca )

Fehim Pasha's Mansıon (İngilizce) (Fehim Paşa'nın Konağı)
Fehim Pasha’s Mansion (English) Fehmi Paşa Konağı

Fragmanlar
(Fragments )

Fuzulî ve Türkçe Divanı’ndan Seçmeler
(Fuzuli and Extracts from his Turkish Collection )

Fütuhu’l Büldan
Fütuhu’l Büldan

Gagauz Türkleri (Tarih, Dil, Folklor ve Halk Edebiyatı)
Gagauz Turks (Their History, Language, Folklore and Popular Literature)

Geçmişten Günümüze Niğde Halk Müziği
The Folk Music of Niğde from the Past to the Present Day

Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi
(The History of Turkish Education in Bulgaria from the Past to Modern Times )

Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri
(Tradition and the Second New Poetry )

Gençlik Orkestraları için Dağarcık
Repertory for Youth Orchestras

Gravürlerle Türkiye / Anadolu I
Turkey Through Engravings / Anatolia I

Gravürlerle Türkiye / Anadolu II
Turkey Through Engravings / Anatolia II

Gravürlerle Türkiye / İstanbul I
Turkey Through Engravings / Istanbul I

Gravürlerle Türkiye / İstanbul II
Turkey Through Engravings / Istanbul II

Gravürlerle Türkiye / İstanbul III
Turkey Through Engravings / Istanbul III

Gravürlerle Türkiye / Portreler Giysiler I
Turkey Through Engravings / Portraits and Clothing I

Gravürlerle Türkiye / Portreler Giysiler II
Turkey Through Engravings / Portraits and Clothing II

Gülün Babası Kim
Who is the Father of the Rose

Güneş ve Bulut
(The Sun and the Cloud )

Güney Batı Anadolu’da Kuvây-ı Milliye Hareketi
The National Resistance Movement in Southwestern Anatolia

Halikarnas Balıkçısı’nın Eserlerinde Tabiat
(Nature in the Works of Halikarnas Balıkçısı )

Halk Bilimi Sempozyumları - IV
Sociology Symposiums – IV

Hasan Ziyâ-i Hayatı-Edebi Şahsiyeti - Eserleri ve Divanı
The Divan (Court) and the Life, Literary Character and Works of Hasan Ziya

Hatice'nin Gökkuşağı
(Hatice’s Rainbow )

Hep Doğruyu Söyleyen Yalanım Ben
(I Am a Lie Which Always Tells the Truth )

İbn-i Sina Metafiziği
(The Metaphysics of Ibn-I Sina )

İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı
(İbrahim Müteferrika and Turkish Printing )

İlk Başbakan
The First Prime Minister

İncesu: Hediye Edilmiş Günler (Geschenkte Tage)
İncesu: Days Given as a Present

İnsanlığın Solmaz Gülleri
(Humanity’s Unfaded Roses )

İnsanlık Suçu: Iğdır ve Çevresinde Ermenilerin Türk Kırımı
A Crime Against Humanity: The Armenians’ Genocide of Turks in Iğdır and Its Environs

İslâm ve Çağdaşlaşma
(Islam and Modernization )

İsveç ve Filmin İkinci Yarısı
(Sweden and the Second Half of the Film)

İzmir Hamamları
The Baths of İzmir

İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950)
Education and Educators in Izmir (1850-1950)

Kahrolası Mir
The Heartsick Master

Karabibik
(Karabibik)

Karagöz Sanatı ve Sanatçıları
(The Art of Karagöz and Its Performers )

Karbeyaz
(White as Snow )

Karikatür Albümü
(Cartoon Album )

Kavuşma (Vuslat)
Coming Together

Kaya ile Sinan Nevruz Şenliklerinde
(Kaya and Sinan in Nevruz Festivals )

Kayseri Ansiklopedisi
Encyclopedia of Kayseri

Kelâm'a Giriş (El-Muhassal)
Introduction to Islamic Theology

Keman - Çocuklar için Öyküler
Violin - Stories for the Children

Keloğlan / Yanlışlıklar Güldürüsü
(Keloğlan / A Comedy of Errors )

Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci
(Urbanization: Urban Culture and the Consciousness of the Citizenry in Attaleia During the Migration Process)

Kirdeci Ali, Kesik Baş Destanı
(Kirdeci Ali, Epic of the Severed Head)

Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri
(Satire and Social Critiques in Classical Persian Literature )

Koltuk Düşkünleri
Addicted to Their Positions

Konuşma Tekniği
(Techniques of Speaking )

Kopuz Sarını Kazak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Akın ve Cıravlar
(The Tradition of Kopuz Sarını Despotic Minstrel Poetry: Akins and Ciravs)

Kosova Hamamları
(Baths of Kosovo )

Kurik
(Kurik)

Kurtuluş Savaşı ve Ali
(Ali and the War of Independence)

Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar: (Adana, Tarsus, Mersinliler): Hatıra
(The Heroic People of Çukurova in the War of Independence: (The People of Mersin, Adana and Tarsus): A Memoir )

Küller ve Tohumlar
The Ashes and Seeds

Kültür Bakanlığı Süreli Yayınlar (Dergiler) Toplu Bibliyografyası (1933-2000)
Collected Bibliography of the Periodical Publications of the Ministry of Culture (1933-2000)

L’escroc (Üçkağıtçı)
The Forger

Laugh or Lament Selected Short Stories of Aziz Nesin (Aziz Nesin’den Seçme Hikayeler)
Laugh or Lament Selected Short Stories of Aziz Nesin (Aziz Nesin’den Seçme Hikayeler)

Macar Sevi ve Doğa Şiirleri
Hungarian Poets of Love and Nature

Mani ve Bilmeceler
(Manias and Puzzles )

Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbi’nin Tuhfetü’l Harameyn’i
Ottoman Hajj Travel Writings in Poems and Prose and Tuhfetü’l Harameyn of Nabi

Masallar ve Eğitimsel İşlevleri
Fairy Tales and Their Educational Function

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet İzzet ve Ulusalcı Sosyal Felsefesi
(Mehmet İzzet and His Nationalist Social Philosophy )

Mektuplar
The Letters

Menâkıp-Nâme-i Hasan Ünsi
(Menâkıp-Nâme-i Hasan Ünsi )

Mithat Cemal Kuntay Hayatı, Sanatı ve Eserleri
Mithat Cemal Kuntay - His Life, Art and Works

Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl)
(History of Modern Arabic Literature (Twentieth Century))

Mohandas Karamchand Gandhi
(Mohandas Karamchand Gandhi )

Müslümanlık ve Kuran-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları
(Islam and the Principles of Islam with Verses From the Koran)

Nasreddin Hoca'nın Torunları (Karakatür Albümü)
(The Grandchildren of Nasreddin Hodja (Cartoon Album))

Nasreddin Hoca'nın Torunları (İnsanlar)
(The Grandchilds of Nasreddin Hoca (People))

Nasreddin Hoca'nın Torunları (Karikatür Albümü)
(The Grandchilds of Nasreddin Hoca (Cartoon Album))

Nasreddin Hoca'nın Torunları (Karikatür Albümü)
(Grandchilds of Nasreddin Hoca (Cartoon Album))

Nasreddin Hoca'nın Torunları (Karikatürcü Portreleri)
(The Grandchildren of Nasreddin Hodja (Portraits of Cartoonists))

Nasreddin Hoca (Çizgi Roman)
(Nasreddin Hodja (Comics))

Nazım Hikmet'in Oyun Yazarlığı
(Nazım Hikmet as a Playwright)

Nutuk (Resimli Nutuk)
(The Speech (With Pictures))

Onat’ın Yaz Dinlencesi
(Onat’s Summer Vacation)

Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme
(A Study of the Novels of Orhan Kemal )

Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı-II Bitlis
The Architecture of the Lake Van’s Environs in the Middle Ages and Afterwards - II Bitlis

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453)
Stone Reliefs in the Architecture of the Ottoman Principality (1330-1453)

Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programı
(The Education Program of Ottoman Theological Schools)

Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti
Thoughts of Being Ottoman and Ottoman Youth Associations

Ömrün Derin Sularında
(The Deepest Points of Life)

Öyküler
(Stories)

Öykülerde Ankara
Ankara Through Stories

Öyküleriyle Ağıtlar -1-
(Laments with their Stories – 1 )

Özgürlüğün Bedeli
(The Value of Freedom )

Papirüs Şiirleri Antolojisi
Anthology of Papyrus Poets

Patikalar (Pıteki)
(Footpaths )

Peyami Safa
Peyami Safa

Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları
(Children’s Songs Accompanied With Piano )

Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm ve Realizm
(Enlightenment, Romanticism and Realism in Polish Literature)

Sabahlar Günaydınla Başlar
(Mornings Start With ‘Good Morning’)

Sait Faik Abasıyanık ve Eserlerinde Çocuklar
(Sait Faik Abasıyanık and Children in His Works )

Sevgili Fransa’mızın Doğudaki Ölümü
(The Death of Our Sweetheart France in the East)

Sicilya Öyküleri
(Sicilian Stories)

Sisli Geceler
Misty Nights

Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek
(Ahmet Remzi Akyürek – One of the Last Period Dervishes)

Sözün Kanatlarında
(Beneath the Wings of Promise)

Suat Taşer ve Üç Duvarlı Dünyası
Suat Taşer and His Three Walled World

Suzi ve Vakıf Eserleri
(Suzi and the Works of the Association)

Şarkılar
(The Songs)

Şeyh Şamil ve Çeçenistan
Şeyh Şamil and Tchetchen

Şiirin Sesinde Koşmak
Running in the Sound of Poetry

Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278/1862-1286/1869)
Tasvir-i Efkar Newspapers as a Source for History Research (1278/1862 -1286/1869)

Taş Aynalar Yok Artık
(Stone Mirrors Don’t Exist Anymore)

Taşlar Hissetseydi Taşlar Bile Ağlardı
(If They Had Feelings, Even the Stones Would Cry)

The Essence of Rumı’s Masnevı
The Essence of Rumı’s Masnevı

Tek Parti Dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayları
(General Assemblies of the Republican People’s Party in the Single Party Period)

Ten Odası
(Complexion Room)

The Emperor's Two Sons (İngilizce) (İmparatorun İki Oğlu)
(The Emperor's Two Sons)

Tillo’daki Mimari Eserler
Architectural Works in Tillo

Tire Hamamları
Baths of Tyre

Trakya Bölgesinin Tasavvufi Halk Müziği (Nefesler-Notalar)
(Religious Folk Music of the Thrace Region (Winds-Musical Notes) )

Trigotlar
(Trigots)

Turkish Traditional Art Today
(Turkish Traditional Art Today )

Tüneldeki Kelebekler
Butterflies in the Tunnel

Türk Doğduk Türk Öldük
(We Were Born Turkish, and We Died Turkish)

Türk Devrimi (İnsanlık Tarihinde Türk Devriminin Yeri)
(The Turkish Revolution: Its Place in the History of Humanity)

Türk Edebiyatında Muhammes
Muhammes in Turkish Literature

Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950)
Intellectual Problem in the Turkish Novel (1908-1950)

Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları
(A Search for Style: Turkish Cinema Since 1980 )

Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler (Hatai)
(Stylized Flowers in the Turkish Decorative Arts: Hatai )

Türk Ulusçuluğunun Temelleri
(Basics of Turkish Nationality)

Türkçe’nin Sarmaşıkları
Ivies of the Turkish Language

Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri
Proclamations of the International Knowledge Feast – the Past, Present, and Future of Turkish

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 20. Cilt (Kumuk Edebiyatı)
(Anthology of Turkish Literature Outside Turkey Volume XX (Kumuk Literature) )

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 21. Cilt (Nogay Edebiyatı)
(Anthology of Turkish Literature Outside Turkey Volume XXI (Nogavian Literature))

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 22. Cilt (Karaçay-Malkar Edebiyatı)
Anthology of Turkish Literature Outside Turkey Volume XXII (Karaçay-Malkar Literature)

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe
(Philosophy During Turkey’s Republican Period )

Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri içinde Demokrasi Kavramının Gelişmesi
(Development of the Concept of Democracy in Turkey Through Trade Unionism Movements)

Türkiye’nin Üzerindeki Işık
Light on Turkey

Türkiye’ye Aşk Mektuplarım
My Love Letters to Turkey

Türkiye’ye Aşk Mektuplarım (Kazakça)
My Love Letters to Turkey (Kazak)

Türkler'de Hükümdar Tacı Geleneği
The Tradition of the Ruler’s Crown in Turkish Culture

Türklerin Dili
The Language of the Turks

Türkolojinin Çeşitli Sorunları Üzerine Makaleler-İncelemeler
Essays and Studies on Various Problems of Turcology

The Universal Dimensions of Ataturk (Atatürk’ün Evrensel Boyutları) (İng.)
(The Universal Dimensions of Ataturk (Atatürk’ün Evrensel Boyutları) (Eng.) )

Unutulmayan Öğretmenler
Unforgettable Teachers

Ülkemizde Halk Eğitiminin Önemi Amacı ve Gerekliliği
The Importance, Goal and Necessity of Folk Education in Our Country

Ünlü Virtüoz Yorgo Bacanos'un Ud Taksimleri (Taksim Notaları, Analiz ve Yorumlar)
The Lute Improvisation (Solos) of Famous Virtuoso Yorgo Bacanos (Notes on the Solos, Analysis and Commentary)

Var Çok Piroplam Apanti, Çoook!...
Too Many Piroplam Apanti, Too Many!!!

Vatan Türküsü
(Folk Song of the Motherland)

Vaterhaus (Babaevi) (Almanca)
(Father’s House (German))

Vurulmuş Kuşlar Müzesi
(The Museum of Stuffed Birds )

William Shakespeare
(William Shakespeare )

Yağmur ile Bahar’ın Masalı
(The Story of the Rain and Spring)

Yamalı Bohçam
(My Ragtag Bunch)

Yaşamın İçinden Öyküler
(Stories from the Inside of Life )

Yaşarken
(While Living)

Yaz Geleli
(Since Summer is Here )

Yeni Ahlak ve Ahlak Üzerine Yazılar
(New Ethics and Writings on Ethics)

Yeryüzünde Gökyüzü
The Sky on the Earth’s Surface

Yorgo Emmi
Uncle Yorgo

Yunus Emre’de Sembolizm Çıktım Erik Dalına
(The Symbolism of Yunus Emre – Climbed Up a Plum Branch )

Yurttan Yazılar
(Writings from the Fatherland)

Zamanın Kaçak Yolcuları
(Runaway Travellers of Time )