INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ


1. GÜN / FIRST DAY

8 MAY 2007
10.00 – 12.30
Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony
(Atatürk Kültür Merkezi / Atatürk Cultural Center)
İSTANBUL

Esin Çelebi Bayru
(Hz. Mevlânâ’nın 22. Kuşaktan Torunu )
Atilla Koç
(Kültür ve Turizm Bakanı)
Recep Tayyip Erdoğan
(Başbakan)

Açılış Tebliğleri / Keynote Speakers

Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr

************************************
14.00 – 15.30
The Etap Marmara Hotel
SALON 1
Başkan / Chairman : Hilmi Yavuz
WILLIAM CHITTICK İhtiyaç ihtiyacı / The Need for Need
JAMES WINSTON MORRIS; Aşk Denizine Açılmak: Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Kader Sırrı” / Navigating the Sea of Love: The “Secret of Destiny” in Rumi’s Masnavi.
İBRAHİM KALIN; Mevlânâ ve Çağdaş Felsefe / Rumi and Contemporary Philosophy.
ANDREY SMIRNOV; Şeytan ve Yokluk; Mevlânâ’nın Ahlak Düşüncesi İçin Bir Ontoloji Arayışı / Evil and non-existence: in search of an ontology for Rūmī’s ethical reasoning.
PABLO BENEITO; Yorumlama Yolculuğu: Tasavvufî şiir ve hermönetik ilmi arasında mütekabil sözcükler / The Journey of Interpretation: Lexical inter-reference in Sufi poetry and hermeneutics.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Kenan Gürsoy
LEYLİ ANVAR ép.CHENDEROFF; Mevlânâ’nın Hoşgörü Tavrı : Musa ve Çoban Hikayesini Okuyuş / Rumi and the notion of tolerance: a reading of the story of Moses and the Sheperd.
MOHAMMAD FAGHFOORY; Aşk Peygamberi: Mevlânâ’nın Mesnevi ve Divan-ı Kebir’inde Hz. İsa / Prophet of Love: Jesus in the Masnawi and the Divan-i Kabir of Mevlana Celaleddin Rumi.
ADNAN ASLAN; Mevlana’da Çoğulculuk / Pluralism in Rumi.
NURİ ŞİMŞEKLER ; Mevlana’nın Öğretileriyle Zıtlarla Yaşamayı Öğrenmek / With Rumi’s thought to learn how to live together with opposites.
İSMAİL TAŞPINAR; Mesnevi’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus / Early Christianity and St.Paul in Rumi’s Masnawi.

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Mahmud Erol KILIÇ
MUSTAFA TAHRALI; Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif Şerhinde İbn Arabi / Ibn Arabi in Ahmed Avni Konuk’s Commentary on Masnawi.
STEPHEN HIRTENSTEIN; Manevi Fakr ve İlahi Gına: Mevlana ve İbn Arabi’nin Öğretilerinin Mukayeseli Diyalektiği / Spiritual Poverty And Heavenly Riches: A comparative dialectic in the teachings of Rumi and Ibn ‘Arabi.
MUHAMMAD SUHEYL UMAR; Mevlânâ ve Vahdet-i Vücûd: Müşehedât ve Teemmülât / Rumi and Wahdat al-Wujud: Observations and Insights. EKREM DEMİRLİ; Mevlana’yı İbnü’l-Arabî Gözüyle Yorumlamak: İbnü’l-Arabî ve Mevlana’da Bazı Ortak Kavramlar / Interpreting Rumi From Ibn Arabi’s Perspective: Common Concepts.
MÜFİT YÜKSEL; Mevlana-Sadreddin-i Konevi İlişkileri Bağlamında Konevi’nin Mevlana’ya Yazdığı Arapça Takriz / Qonevi’s Arabic Preface to Rumi’s Work.

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Ahmet Arı
GHOLAMREZA AAVANI; Mesnevi’de Aşk / Love in Mathnavi.
İBRAHİM EMİROĞLU; Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri / Possibilities of Expression of Love in Rumi.
ASHK P. DAHLÉN; Mevlânâ’nın Aşk Anlayışı / Rumi’s Concept of Love.
ADNAN KARAİSMAİLOĞLU; Bilgin, Arif, Âşık ve Şair Mevlânâ / Rumi : As a scholar, areef, lover and poet.
DİLAVER GÜRER; Mesnevî’nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Sonsuzluğu Ya Da Anlatılmazlığı; Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır? / In the Light of Last Story of Masnawi The Eternity of Love or It’s Unspokenness.

ARA / COFFEE BREAK

15.45 – 17.15

SALON 1
Başkan / Chairman : Prof. Bakri Alauddin
AHMET YAŞAR OCAK; Mevlânâ’yı doğru anlamak üzerine / On the true understanding of Rumi.
STEFFEN STELZER; Mevlânâ’yı Anlamak: Fihi Ma Fihi’den Dersler / Understanding Rumi: Lessons from Fihi Ma Fihi.
OSMAN NURİ KÜÇÜK; Günümüzde Mevlânâ’yı Anlama Sorunu / The Problem of Undestanding Rumi Today.
ALAN GODLAS; Mevlânâ’nın Dünya Görüşünün Sistematik ve Tutarlı Bir Anlayışına Doğru / Towards a Systematic and Coherent Understanding of Mevlana’s Worldview.
H. NUR ARTIRAN; Mevlânâ’yı Anlamak / Understanding Rumi.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Abdulkarim Soroush
ERKAN TÜRKMEN Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin Evrenselliği / Universality of Rumi’s Masnavi
KABIR HELMINSKI Mânevî Algılama: Dinin Aslının Aslı / Spiritual Perception: The Root of the Root of Religion
AFFAN SELJUQ Mevlânâ ile beraber mânevî âlemi gezmek / Visiting the Spiritual World with Rumi
CAMILLE HELMINSKI Cennet Müşâhedesi / Witnessing the Garden
NAHID SHAHBAZI Simyacının Aşkı / Alchemist LOVE

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Arif Naushahi
SALIM HOTLANI; Mevlânâ’nın Şiirlerinde Ney İmgesi / The Image of Flute in Rumi’s Poetry
NECİP FAZIL DURU; Mevlevi Şairlerde Ney Metaforu / The Metaphore of Nay in Mawlavi Poetry
IRAJ DADASHI; Mevlânâ’da Sanat ve Şiir Teorisi / Theory of Art and Poem in Mevlana
CANER DAĞLI; Mevlânâ’nın Şiirlerinde Sûret ve Mânâ / Form and Meaning in the Poetry of Rumi
SYED REZA FEIZ; Mevlânâ’nın Eserlerinde Öz ve Suret / The substance and the form in Rûmî’s works.

SALON 4
Baskan / Chairman : Prof. James Morris
JAVID IQBAL; Mevlânâ’nın `Muaviye ve İblis” hikayesi ile İkbal’in “Şeytan’ın Parlementosu”nu mukayeseli bir inceleme / A Comparative Study of Rumi’s “Muawiya and Iblis” with Iqbal’s “Satan’s Parliament
CARL ERNST; Çoğa İşaret Eden Az: Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Dîbâcelerinin Yapısı ve Mânâsı / A little indicates much; “Structure and meaning in the prefaces of Rumi’s Masnavi”
MUHAMMAD ISA WALLEY; Mesnevî’nin 6 Defterinin Dîbâceleri: Muhteva ve Mesaj / The Prefaces to the six Daftars of the Masnavi: their content and message
SEYED SAFAVI; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin 3. Defterinin Yapısı / “The Structure of Book Three of Rumi’s Mathnawi”
HURMETJAN ABUDUREHEMAN; Mesnevî-i Mânevî’den Mesnevî-i Harabâtî’ye / From The Mathnawi Ma'nawi to The Mathnawi HarabatiII. GUN / SECOND DAY
9 MAY 2007

09.00 – 10.30
SALON 1
Başkan / Chairman : Dr. Mohammad Faghfoory
PAUL BALLANFAT; Mesnevî ve Kur’an / Masnavi and Qur’an
OMID SAFI; “Bizler Nûr-ı Muhammedî Vârisleriyiz”: Mevlânâ’nın Hz. Muhammed ile İrtibatının Tabiatı üzerine / "We are the Inheritors of the Light of Muhammad": On the Relationship of Mawlana Rumi to the Prophet Muhammad (S).
MARIANA MALINOVA; Mevlânâ’nın Hz. Muhammed İmajındaki Dinamizm: Nübüvvetten Müşahede Makamına / The dynamics in the image of Muhammad in the writings of Jalal ad-Din Rumi: From the prophesy to the station of seeing
DENIS GRIL; Mevlânâ’nın Yedi Meclis’ine Göre Sünnet-i Nebevî Kavramı / The Concept of Sunna, according to Rûmî’s Majâlisi-sab‘a
DERYA ÖRS; Mevlana’nın Eserlerinde Bir “İnsan-ı Kamil” Örneği Olarak Hz. Muhammed / Prophet Muhammad: As a model of Perfect Man in the works of Rumi.

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Baha Tanman
HAŞİM KARPUZ; Evliya Çelebi’nin Ziyaret Ettiği Mevlevihaneler / The Mawlawi Lodges that Awliya Chelebi Visited
OMAR TADMORI; Trablus Mevlevîhânesinin Tarihi / The History of the Mawlawiyya Takiyah of Tripoli/Lebanon
KHALED TADMORI; Trablus Mevlevîhânesinin Mimarisi ve Restorasyon Projesi / The Architecture of the Takiyah al-Mawlawiya in Tripoli and Its Restoration Project
SAWSAN AGHA KASSAB; Yabancı Tarihçi ve Seyyahlar Gözüyle Trablus Mevlevîhânesi / The Takiyah al-Mawlawiya of Tripoli in the Memory of Foreign Historian & Visitors

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. William Chittick
FLEUR NASSERY BONNIN; Mevlânâ’nın Şiir Denizinde İnciyi Aramak / In Search of the Pearls in the Ocean of Moulana’s Poetry
VASIM MAMMADALIYEV; Bir Sufi Şiir Ansiklopedisi Olarak Mesnevî / Masnavi is a poetic sufi encyclopedy
GIUSEPPE SCATTOLIN; Sufi Metinleri Okumak Üzerine: İbn Farız ile Mevlânâ’nın Mistik Tecrübeleri / Reading Sufi Texts: Between Ibn al-Fârid's and Rumi's Mystical Experience
PILAR GARRIDO; Her nesnenin kökeni: harfler, kelimeler, sözler / The root of all things: letters, words, speach

SALON 4
Baskan / Chairman: Prof. Zeren Tanındı
MANDANA BARKESHLI Mesnevî Yazmalarının Tesbit, Tasnif ve Dijitalleştirme Projesi / Project of Identification, Cataloging and Digitization of Manuscripts of Rumi's Masnavi
TEVFIK SUBHANI; Divan-ı Kebir`in Mühim Bir Nüshası / An Important Manuscript of Dîwan-ı Kebîr.
SEYYED MOHAMMAD ALI ABHARI İran Meclis Kütüphanesi’nde Mevlânâ’nın Eserlerinin Yazma Nüshaları / The manuscript copies of works of Maulana in Majles Library I.R.Iran
AKBAR IRANI GHOMI Abdüllatif-i Abbasî’nin Nüshasının Tanıtılması / Introducing of Noskheye Nasekhey By Abdol latife Abbasi
KAZIM HADZIMEYLIC Bosna Hersek’te Nadir Mevlevi El Yazmaları Some Rare Mawlavi Manuscrıpts in Bosnia.


10.45 – 12.15
SALON 1

Başkan / Chairman : Dr. Burhan Köroğlu

CLARA JANES NADAL; Yıldızların Dönüşünden Kelimelerin Dönüşüne / From the Spinning of the Stars to the Spinning of the words
NASROLLAH POURJAVADY Mevlânâ’nın Neynâmesi / Rumi's nay-nama
MOHAMED SAID AL MAWLAWI Mevlânâ’nın Düşünceleri ve Dönmenin (sema) felsefesi üzerine şahsî yorumlarım / A personal interpretation of Rumi’s Teachings and the Philosophy of rotation
IRA FRIEDLANDER Mevlânâ: Gizli Hazine / Rumi, The Hidden Treasure (Bir filim)

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Pablo Beneito

GHASEM KAKAEI Vahdet-i Vücûd’a Dair Bir Mesnevî Beytini Muhtelif Okuma Arayışları / Surveying Different Readings of a Verse of Mathnavi on "Unity of Being" (Wahdat al-Wujud)
VICTOR PALLEJA DE BUSTINZA; Mevlânâ ve İbn Arabî: Bir Ortak Doktrin ? Eşyânın Tabiatı üzerine Husbaniyye ve Sofistler / Mevlana Rûmî and Ibn 'Arabî: A shared doctrine? The “husbaniyya” and the “sofists” on the nature of reality
MOHAMED MESBAHI Mevlânâ’nın Tevhid Fikri / The idea of unity in Jâlâleddin Rumi
MULYADHI KARTANEGA Mevlânâ’nın Evrim Teorisi (Molla Sadra, Darvin, Bergson ve Ian Barbour ile Mukayeseli Olarak) / Rumi's Theory of Evolution (in comparison with Mulla Sadra, Darwin, Bergson, and Ian Barbour
SAFER AKHTAR ______________

SALON 3
Baskan / Chairman : Prof. Ali Köse
ERIC GEOFFROY Éva de Vitray-Meyerovitch (Havva Hanım) (1909-1999), Mevlânâ’nın Bir Fransız Şârihi / Éva de Vitray-Meyerovitch (1909-1999), Rûmî’s French interpreter
GRAY HENRY-BLAKEMORE Haylazlıklar ve Ümid: Hayatın Lütufları İçerisinde Mevlânâ’nın Gösterdiği Hakikatler / Self-Naughting and Trust: Truths Rumi Conveys Gradually Demonstrated through Life's Graces
PETER HANS CUNZ Avrupa Bağlamında Mevlevî Tarikatı / The Mewlana Order in an European Context
AMINA TESLIMA AL JERRAJI & MARIA DEL CARMEN NOZAL México’da Mevlânâ Kokusu / Scent of Mevlana in México
NATALIA CHALISOVA Rusya’da Mevlâna: Tercüme Öyküsü / Rumi in Russia: the story of translation

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Necdet Tosun
NUR SARALAEV Mevlana’nın Orta Asya’daki Tesirleri / The Influence of Rumi in Central Asia
THIERRY ZARCONE Orta Asya ve Dogu Türkistan’da Mesnevi-yi Şerif / Masnawi in Central Asia and Eastern Turkistan
IBROHIM HAKULOV Mevlânâ’nın hayatı ve eserlerinin Özbekistan’da tetkik edilmesi / The Study of Rumi’s Life and Works in Uzbakistan
JAMAL KAMALOV Mesnevî’nin Farsça’dan Özbekçe’ye Tercümesi Üzerine / On the translation “Masnavi-i Manawi” from Farsy into Uzbek.
NODIRKHON KHASANOV Mevlânâ’nın Mesnevi’si ve Babarahim Meşreb'in 'Mebde-i Nur' isimli eseri / Masnawi and Babarahim Mashrab’s “Mabda-i Nur”


14.00 – 15.30
SALON 1

Başkan / Chairman : Dr. Thiery Zarcone
SACHIKO MURATA Çince İslam’da Sûret ve Mânâ / Form and Meaning in Chinese-language Islam
MUSTAFA ZAMAN ABBASI Bengal Tasavvuf Geleneğinde Mevlânâ’nın Görüntüsü / Rumi Viewed in Bengali Sufi Tradition
NATALIA PRIGARINA Mevlânâ’nın Mesnevîsinin Dîbâcesinin Bir Devamı Olarak Gâlib’in “Surme-i Çeşm” Mesnevîsi / Mirza Ghalib’s Mathnavi “Surma-i chashm” as tatabbu‘ (“following”) to the Mevlana Rumi’s Introduction to Masnavi
SHAHZAD QAISER Bilginin Metafiziği (Mevlânâ, İkbal ve Hace Gulam Ferid) / Metaphysics of Knowledge (Jalaluddin Rumi, Iqbal and Khawaja Ghulam Farid)
SAFİ ARPAGUŞ Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri / Masnawi Commentators from the Subcontinent in Ahmad Avni’s Commentary

SALON 2
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
MOHAMMAD KHAJAVI; Muasır İnsan Üzerine Mevlânâ’nın Çalışmaları / Rumi’s Work on Modern Man.
SEYED MOHSEN EMADI Bir Buluşmanın İmkanı ve İmkansızlığı (Şems ve Mevlânâ) / Possibilities and Impossibilities of a meeting (Shams and Molana)
KERIM ZAMANİ; Mevlânâ’nın İrfanı / Mysticism of Rumi
MOHAMMAD ALI MOVAHHED Makâlât-ı Şems-i Tebrîzî’de bulunan bir Mektub Üzerine Yeni Bir Teklif / A New Suggestion Concerning a Letter Contained in Maqalat-i Shams-i Tabrizi.
JANIS ESOTS Şems ve Mevlânâ: İki Çeşit Fenâ Bulma / Shams and Mawlana: Two kinds of Annihilation

SALON 3
Baskan / Chairman : Prof. Nasrollah Porjavady
RUSMIR MAHMUTCEHAYIC Hâlidî Hikmette Aşk / Love in Perennial Philosophy
JAWID MOJADDEDI Tasavvuf Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri / Mawlana’s Place in the Sufi Tradition
ABU SYED GOLAM DASTGIR Dünya Barışı İçin Mevlânâ’nın İlahî Aşkı / Mowlana Rumi’s Divine Love for World Peace
KONUL BUNYADZADA Mevlânâ’nın Işığında Muasır İnsan / Modern Man In the Light of Mawlana
MUSTAFA AŞKAR Hz. Mevlânâ’da İnsan Anlayışı ve İnsanın Kozmik Âlemdeki Yeri / Rumi’s Understanding of Man and His Place in Cosmos

SALON 4
Başkan / Chairman : Doç. Dr. İbrahim Kalın
ABDULKARIM SOROUSH Mevlânâ: Adalet ve Cömertlik / Rumi; Justice or Generocity
SHAHRAM PAZOUKI Kılıçsız Öldürme: Mesnevi’de Manevi Cihad. Killing without sword; the concept of spiritual JIHAD in the MATHNAWI
JOSEPH LUMBARD Mevlânâ’ya Göre Cihad / Jihad According to Rumi
GERHARD BOWERING Klasik Tasavvufî Metinlerde Ahd-i Misak Günü / The Day of Covenant in Classical Sufi Writings
SYED FARID ALATAS Mevlânâ ve Aşırılığa Karşı Muasır Mücadele / Rumi and the Contemporary Struggle Against Extremism

15.45 – 17.15

SALON 1
Başkan / Chairman : Dr. Barihuda Tanrikorur
AMIR HOSSEIN ZEKRGOO; Semâ’ ve Mandala: Ezoterik Bir Yaklaşım / Sufi Sama and the concept of Mandala: An Esoteric Approach
WALTER FELDMAN; Mevlevî âyininde mistisizm, hafıza ve tarih / Mysticism, Memory and History in the Mevlevi Ayin
MUSTAFA ÇIPAN; Mevlevîliğin “Çile”li Şehrâhında Vücut Bulan “Üç Selîm”in Saltanat, Edebiyat ve Mûsıkîmizdeki Tezâhürleri (III. Selim-Şeyh Gâlib-Dede Efendi) / Three Selim in Mawlavi Way and Their Impacts on Government, Literature and Musics (III. Selim, Sheikh Ghalib and Dede Effendi)
NURİ ÖZCAN; Mevlevi Ayinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri / The Charecteritics of Compositions and Texts of Mawlavi Ceremonies

SALON 2

Başkan / Chairman : Doç. Dr. Reşat Öngören
ARIF NAUSHAHI Sevâkıb-ı Menâkıb: Mevlânâ Üzerine Nâdir Bir Kaynak / Savakeb Almanaqeb: A Rare Source About Mevlana
OMAR BENAISSA Câmî’nin Nefehâtü’l-üns’ünün Mevlânâ Kısmı / The entry Rumi in the Nafahât al-Uns of Jâmî”
SAYFIDDIN RAFIDDINOV Mevlânâ ve Alişîr Nevâî / Mevlana Rumi and Alisher Navoi
ANNABEL KEELER Mevlânâ ve Beyazıd-ı Bestâmî: Mesnevî’de Menkıbevî Anlar / Rumi and Bayazid: hagiographical moments in the Masnavi-yi ma’navi
H. KAMİL YILMAZ Rûhû’l-Beyân’da Mesnevî / Masnawi in Bursevi’s Ruh al-Bayan

SALON 3
Başkan / Chairman : Doç. Dr. Süleyman Derin
HOTAM ASOEV Mevlânâ’nın Aşk Öğretisi ve Seyyid Ali Hemedânî Üzerine Tesiri / Mawlawi's Teaching on Love and Its Influence on Seyyed Ali Hamadani
ALICE HUNSBERGER Mevlânâ’da ve Nasır-ı Hüsrev’de Akıl Kavramı / The Concept of Reason (`Aql) in Rumi and Nasir Khusraw
ALADDIN BAKRI Mevlânâ ve Abdülganî Nablûsî / Mevlana in the Abdal Gani Nabulsi
CİHAN OKUYUCU Aşık Paşanın Garipnamesinde Mesnevi Tesirleri / Masnawi’s Impact on Ashik Pasha’s Garibnama.
RASHID JUMAEV Mevlânâ ve Peyvendi Rızâî / Mawlana Rumi and Payvandi Rizai

SALON 4
Başkan / Chairman : Prof. Ahmet Yaşar Ocak
AHMET ARI Mevleviliğin Kütahya’dan İstanbul’a Yolculuğu / The Journey of Mawlaviyya from Kutahya to Istanbul
EKREM IŞIN İstanbul’da Mevlevilik / Mawlaviyya in Istanbul
MEHMET AKKUŞ & NESİMİ YAZICI Mevlânâ Muhibbi Sultan V. Mehmed Reşad’ın Konya’ya Gönderdiği Mevlevî Heyetinin Günlüğü ( 4-12 Haziran 1912) / The Diary of Mawlavi Delagation sent by a Rumi Lover Sultan (V. Rashad) to Konya
SEZAİ KÜÇÜK Ortak Kader: Osmanlının Son Yılları Ve Mevlevilik / A Common Destiny: Last Days of Ottoman Empire and Mawlavi Order
MEHMET DEMİRCİ; Mevlânâ’nın 20. yüzyıl Türk fikir ve sanat adamlarına etkisi: Yahya Kemal Örneği / Rumi’s Impact on Contemporary Turkish Thinkers and Artists: The case of Yahya Kemal

Ara / Coffee Break

17.30 – 19.00

SALON 1
Başkan / Chairman : Prof. Cihan Okuyucu
İSMAİL YAKIT Mevlana’da Aşk Ahlakı / Rumi’s Ethic of Love
ROBERT FRAGER Mevlânâ: 21. Yüzyılın Mânevîyât Rehberi / Mevlana: Spiritual Guide for the 21st Century
SÜLEYMAN DERİN Mevlana’nin Mesnevi’sinde Psikolojik Yaklaşımlar / Psychological Aproaches in Rumi’s Masnawi
MICHAELA OZELSEL Mevlânâ’nın Felsefesinin Psikolojik Yönleri / Psychological Aspects of Hz. Mevlana’s Philosophy
NEVAD KAHTERAN Dönüşen İslam Çağında Mevlânâ’nın Aşk Felsefesi / Rumi's philosophy of Love in the era of U-turned Islam

SALON 2
Başkan / Chairman : Prof. Adnan Karaismailoğlu
HÜSEYİN HATEMİ Mevlânâ Düşüncesinin Evrenselliği ve İslâmîliği / Universality and Islamity of Rumi’s Thought
SYED REZAUL KARIM Mevlânâ’nın Küllî Akıl Kavramı / Rumi’s Concept of Universal Intelligence
YUSIF RUSTAMOV Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası / The World of Thinking of Rumi
ADEM ESEN Mevlana’da İktisada Dair Görüşler / Rumi’s Thought on Economy
MEHMET DALKILIÇ Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik İlkesi -Mevlana’nın Bazı Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımı- / The Principal of Good Intention in Aproaching to Theological Matters: Rumi’s approach to Classical Kelam Problems

SALON 3
Başkan / Chairman : Prof. Hasan Kamil Yılmaz
REŞAT ÖNGÖREN Mevlânâ’nın Osmanlı’ya Etkileri / Rumi’s Impact on Ottomans
NECDET TOSUN Mevlana ve Mevleviliğin Nakşbendi Kültüründeki İzleri / Rumi’s and His Way’s İmpact on on Naqshbendi Culture
MUSTAFA TATÇI Şabani Kaynaklarında Mevlana ve Mevleviler / Rumi and Mawlavis in Khalwati-Shabani Sources
MAHMUD EROL KILIÇ Ussakiler ve Mevlana / Rumi and Mawlavis in Khalwati-Ushshaqi Sources
NEZİH UZEL Son Mevleviler / Last Mawlavis

SALON 4
Başkan / Chairman : Dr. Omar Benissa
ERDOĞAN EROL Mevlevilikte Zikr Tesbihi / Rosary of Zekr in Mawlavi Order
BEKİR ŞAHİN Mevlevilikte Evrad Ve Dua / Awrad and Prayers in Mawlavi Order
ULDIS BERZINS Bizim Meclisimizde Birleşmek? / United ‘at our summits’?
ARIN ERMATOV Mevlana’nın Eserlerinde İnsan Düşüncesi / The Concept of Man in the Works of Rumi.
NASIR TAMARA; _____________

KONYA
MEVLÂNÂ KÜLTÜR MERKEZİ
11 MAY 2007

09.00 – 09.30
Protokol Konuşmaları

09.30 – 11.00
Başkan / Chairman: Prof. Mustafa Tahralı
YAKUP ŞAFAK Mesnevi tercüme ve şerhlerinin Türk kültüründeki yeri / The Place of Masnawi and Its Commentaries in Turkish Culture
SEMİH CEYHAN; Mesnevi’de Mana Düzeyleri: İsmail Rüsuhi Ankaravi’nin Mesnevi Tahkiki / The Degrees of Meaning in Masnawi: Anqaravi’s Commentary
BİLAL KEMİKLİ Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevihanlık Geleneği Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Masnawi and Turkish Gnosis: Some Thoughts on the tradition of Masnawi-Readers (Masnawihanlık).
AHMET GÜNER SAYAR Mesnevi Şarihi: Ahmet Avni Konuk” / Ahmad Avni Konuk: A Masnawi Commentator
CEMAL KURNAZ Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı İsimli Ansiklopedik Eserinde Mevleviler ve Mevlevilik Kültürü / Mawlavis in Ahmad Talat Onay’s book called Enclopadia of The Names and Thoughts in Classical Turkish Literature

Ara / Coffee Break
11.15 – 12.45

Başkan / Chairman: Dr. Khaled Tadmori
NACİ BAKIRCI Konya Mevlevi Dergahı / Rumi’s Dergâh in Konya
GIUSEPPE FANFONI Semahane Mimari Tipolojisinin Tarihsel Evrimi / Historical evolution of the Sama'khana architectural typology
BARİHÜDA TANRIKORUR Mevlevi Sema’ının Bugün İhya Edilmesinde Unutulan Bir Temel Unsur: Semâhâne / The Major Missing Element in the Present Day Revival of the Mevlevî Semâ Ceremony: The Semâhane, Its Function and Architecture
İSMAİL KARA Hanya Mevlevihanesi / Mawlavikhana of Iraklio / Create
GÖKALP KAMİL Kıbrıs’ta Mevlevilik / Mawlaviyya Order in Cyprus

Öğle Yemeği / Lunch

14.00 – 15.30
Başkan / Chairman : Prof. Mehmet Demirci
MUSTAFA KOÇ Osmanlı’nın Son Döneminde Sultan Veled Üzerine Yapılan Bir Şerh: Halid Efendi’nin Işknâmesi / Khalid Affendi’s Ishqnama: A Late Ottoman Commentary on Sultan Valad.
HÜLYA KÜÇÜK Sultan Veled’in, Teozofik Tasavvuf Anlayışı ile Karışık Popülizmi / Sultān Walad’s Populism Mixed With a Theosophical Understanding of Sufism
İSMAİL GÜLEÇ Mesnevî’den bazı beyitlere tahmis yoluyla yapılan şerhler Commentaries on Some Masnawi’s Verses As Fifth Lines
HALİL İBRAHİM SARIOĞLU Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Ölüm Teması / The Theme of Death in Rumi’s Quatrains


Ara / Coffee Break
15.45 – 17.15

Başkan / Chairman : Prof. Paul Ballanfat
HİCABİ KIRLANGIÇ; Divan-ı Kebir’de İmge ve Sembol / Symbol in Divan-ı Kabir
TURAN KOÇ ; Mevlana’nın Şiirinde Güzellik Tecrübesinin İfadesi / Expresions of The Experience of Beauty in Rumi’s Poetry
ERDAL BAYKAN Mevlana’da Aklın Sınırı ya da Cebrail ve Sidretül-Münteha / The Limits of Reason or Gabrael and Sidra al-Muntaha
EMİNE YENİTERZİ Mevlâna’nın İnsan, Melek ve Şeytan Üçgenine Dair Görüşleri / Rumi’s Thoughts on Man, Angel and Satan

12 MAYIS 2007 / 12 MAY 2007
10.00 – 11.30

Başkan / Chairman : Prof. Shams Freidlander
GÖNÜL AYAN Fihi MaFih’deki İktibasların Bir Değerlendirilmesi / An Evaluation of Some Quatations in Fihi Ma Fihi
MUSTAFA ÇİÇEKLER; Mevlana’nın Gazellerinde Bazı Mazmunlar / Some Implications in Rumi’s Lyrics
AYDIN ABBASOV; Mefkureciliğimizde Mevlânâ / Rumi in our Idealizm
METIN İZETİ; Hazreti Mevlana’nın Mesnevî‘sinde Hikmetin Kabul Edicisi olarak Kalb / The Heart: As a Receiver of Wisdom in Rumi’s Masnawi

Ara / Coffee Break
11.45 – 12.30

KAPANIŞ OTURUMU / FINAL SESSION
Başkan / Chairman : Mahmud Erol KILIÇ
Seyyed Hossein Nasr
Ahmet Yasar Ocak
William Chittick
James Morris
Ekrem Işın
Nezih Uzel