Atatürk Kültür Merkezi Alanı I.Bölge’nin Belirlenen Bölümünün Babalar Günü Etkinlikleri Kapsamında Kiralanmasına İlişkin Duyuru

 
 
1. Aşağıda bilgileri yazılı Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı I.Bölge’nin belirlenecek bölümü, Babalar Günü Etkinlikleri kapsamında 3(üç) gün süre ile 15/06/2015 Pazartesi günü saat 14:00’de pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
 
2. İşin Tahmini Bedeli, Geçici Teminat, süresi:
 
 Tahmini Bedel  Geçici Teminat  İşin Süresi
  69.000TL   17.250TL               3 Gün
 
3. İhale Usulü:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile yapılacaktır.
 
4. İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Sunulacağı Yer :
Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü
(Roma Meydanı Eski Hipodrom Altındağ/ANKARA)
 
5. İhale Dokümanı:
Şartname ve Kira Sözleşmesi mesai saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 
6. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
6-1 Tebligat için Türkiye de adres beyanı, T.C. Numarası (ortakların), Telefon Numarası, Faks Numarası
 
6-2 İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
 
6-3 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının tek Ticari Sicil Gazetesinde de bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticari Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli, imza sirküleri.
 
6-4 Şartnameye uygun teklif mektubu.
 
6-5 Muhammen bedelin %25’i oranında Geçici Teminat Bedelinin Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi  nezdindeki TR 370001002533034831705194  IBAN numaralı hesabına yatırdığını gösteren makbuz.
 

6-7 Vergi ve SGK borcu olmadığına dair resmi belge.
 
İhale başlama saatine kadar tekliflerin Madde 4’te belirtilen adresteki Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.
 
Duyurulur.